ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

———————————————–

>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต_สาขาวิชารัฐศาสตร์

>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต_สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ