ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโท, เอก
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
———————

>>> ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

ภาคการศึกษาที่ ๑
๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (PDF)
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (PDF)
๓. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (PDF)
๔. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (PDF)
๕. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (PDF)
๖. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (PDF)

 

ภาคการศึกษาที่ ๒
๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (PDF)
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (PDF)
๓. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (PDF)
๔. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (PDF)
๕. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (PDF)
๖. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (PDF)