ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อหนังสือ ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้แต่ง/เรียบเรียง หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้จัดพิมพ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนหน้า ๑๕๘
พิมพ์เมื่อ มกราคม ๒๕๖๔
พิมพ์ที่ พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดาวน์โหลด (PDF)