รายงานผลการตรวจประเมินฯ

ระดับปริญญาโท
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๒. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
๓. หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต

 

ระดับปริญญาเอก
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์