ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

———————————————–

>>> ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

>>> ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

>>> ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

>>> ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

>>> ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

>>> ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ