น.บ. วข.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ >>> ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการบริหารจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ

Read more

ต้อนรับผู้บริหารคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป.ลาว

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. —————- >>> รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ พร้อมด้วย พระอุดมสิทธินายก,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ

Read more

รบ. วส.นครลำปาง ศึกษาดูงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ —————- >>> ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการบริหารจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

Read more

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุุฒิสภา บรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖           >>> รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” โดย

Read more

ศศ.ม. (ภาษาไทย) ม.นเรศวร ศึกษาดูงานการจัดทำวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ —————- >>> รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์/ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์/รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดเชิงพุทธ,

Read more

ฯพณฯ ชวน หลีกภัย บรรยาย เรื่อง “มุมมองการบริหารงานบุคคลของผู้นำฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ”

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ —————- >>> รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์/รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ได้ต้อนรับ ฯพณฯ ชวน

Read more

รป.ม วส.สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ —————- >>> รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์/รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดเชิงพุทธ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์

Read more

ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ กำหนดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

กำหนดการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันพุธที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๓๐๕

Read more

ปร.ด. รัฐศาสตร์ สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง

Read more

รป.ม. รุ่น ๑๖ วิพากษ์หัวข้อสารนิพนธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิพากษ์หัวข้อสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๒๐๒

Read more