รป.ด. รัฐศาสตร์ กำหนดป้องกันดุษฎีนิพนธ์

กำหนดการสอบดุษฎีนิพนธ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันศุกร์ ที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๓๐๕ พระครูธรรมธรสงบ กิตฺติญาโณ ชั้น ๓ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
———————————–

                   

Leave a Reply

Your email address will not be published.