ร.ม. รุ่นที่ ๕ กำหนดสอบหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

กำหนดการสอบหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๕
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง ๓๐๕ พระครูธรรมธรสงบ กิตฺติญาโณ ชั้น ๓ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

———————————–

                    

 

                   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.