รป.บ. วส.นครลำปาง ศึกษาดูงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
—————-
            >>> รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์/รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดเชิงพุทธ, รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีที่ ๔ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยลัยสงฆ์นครลำปาง โดยอาจารย์ ดร.มนูญ บุญนัด ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ได้นำนิสิตและคณาจารย์ จำนวน ๑๗ รูปหรือคน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานมาบูรณาการรายวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์กับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง ณ ห้อง ๑๐๓ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
—————-
ข่าวโดย : นเรศ ฤทธิเดช
ภาพโดย : ดวงจันทร์ แสงอาทิตย์