ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ สอบดุษฎีพิจารณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

การสอบดุษฎีพิจารณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๓๐๕ พระครูธรรมธรสงบ กิตฺติญาโณ ชั้น ๓ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ เป็นประธานสอบดุษฎีพิจารณ์ พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ มีผู้เข้าสอบ จำนวน ๔ คน
๑. นายอรรถพล เสือคำรณ
๒. นางสาวมาลัย สาแก้ว
๓. นางเพียงหทัย พงษ์สุวรรณ
๔. นางอรพิน ตันติวิรุฬห์

—————————-

ภาพโดย : ดวงจันทร์ แสงอาทิตย์