ร.ม. รุ่น ๖ วิพากษ์หัวข้อสารนิพนธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิพากษ์หัวข้อสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันอาทิตย์ที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๓๐๕ พระครูธรรมธรสงบ กิตฺติญาโณ ชั้น ๓ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เป็นประธานสอบวิพากษ์หัวข้อสารนิพนธ์ พร้อมด้วยกรรมการ

—————————-

ภาพโดย : ดวงจันทร์ แสงอาทิตย์