รป.ม. รุ่น ๑๖ วิพากษ์หัวข้อสารนิพนธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิพากษ์หัวข้อสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันอาทิตย์ที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๒๐๒ พระปลัดเตชินท์ ชิตเตโช (นุชพ่วง) ชั้น ๒ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เป็นประธานสอบวิพากษ์หัวข้อสารนิพนธ์ พร้อมด้วยกรรมการ

—————————-

ภาพโดย : ดวงจันทร์ แสงอาทิตย์