ปร.ด. รัฐศาสตร์ สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันอาทิตย์ที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๓๐๕ พระครูธรรมธรสงบ กิตฺติญาโณ ชั้น ๓ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. เป็นประธานสอบดุษฎีนิพนธ์ พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ ผู้เข้าสอบ จำนวน ๑ รูป
๑. พระเมธีวัชรประชาทร (ประยูร นนฺทิโย)

—————————-

ภาพโดย : ดวงจันทร์ แสงอาทิตย์