รป.ม รุ่นที่ ๑๕ กำหนดสอบหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

กำหนดการหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑๕
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๓๐๕ พระครูธรรมธรสงบ กิตฺติญาโณ ชั้น ๓ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
———————————–

                             

Leave a Reply

Your email address will not be published.