ปร.ด. สาขาวิชารัฐศาสตร์ กำหนดสอบดุษฎีพิจารณ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

กำหนดการสอบดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๓๐๕ พระครูธรรมธรสงบ กิตฺติญาโณ ชั้น ๓ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
———————————–