ปร.ด. สาขาวิชารัฐศาสตร์ กำหนดสอบดุษฎีพิจารณ์

เชิญร่วมรับฟังการสอบดุษฎีพิจารณ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันศุกร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๓๐๕ พระครูธรรมธรสงบ กิตฺติญาโณ ชั้น ๓ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
———————————–

         

Leave a Reply

Your email address will not be published.