ร.ม. รุ่นที่ ๕ กำหนดสอบหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

กำหนดการสอบหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๕
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันพุธที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง ๓๐๕ พระครูธรรมธรสงบ กิตฺติญาโณ ชั้น ๓ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

———————————–

                  

                  

Leave a Reply

Your email address will not be published.