ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ กำหนดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

กำหนดการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันพุธที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๓๐๕ พระครูธรรมธรสงบ กิตฺติญาโณ ชั้น ๓ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
———————————–