รป.ม. รุ่น ๑๕ กำหนดสอบหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

กำหนดการหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑๕
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันพุธที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๓๐๕ พระครูธรรมธรสงบ กิตฺติญาโณ ชั้น ๓ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
———————————–