ฯพณฯ ชวน หลีกภัย บรรยาย เรื่อง “มุมมองการบริหารงานบุคคลของผู้นำฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ”

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
—————-
>>> รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์/รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ได้ต้อนรับ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ ๒๐, อดีตประธานรัฐสภา,อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร วิทยากรบรรยาย เรื่อง “มุมมองการบริหารงานบุคคลของผู้นำฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ” แก่นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ ห้อง ๑๐๒ พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
—————-
ข่าวโดย : นเรศ ฤทธิเดช
ภาพโดย : ดวงจันทร์ แสงอาทิตย์