รป.ม วส.สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖
—————-
>>> รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์/รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดเชิงพุทธ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร นาคธน ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ได้นำนิสิตและคณาจารย์ จำนวน ๔๕ รูปหรือคน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อศึกษาระบบการจัดการเรียนการสอนทางสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์/รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความภาคภูมิของชาวรั้วสีชมพูแห่งการเป็นนิสิตมหาจุฬาฯ” ณ ห้อง ๑๐๓ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
—————-
ข่าวโดย : นเรศ ฤทธิเดช
ภาพโดย : ดวงจันทร์ แสงอาทิตย์