ศศ.ม. (ภาษาไทย) ม.นเรศวร ศึกษาดูงานการจัดทำวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖
—————-
>>> รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์/ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์/รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดเชิงพุทธ, รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช ชูจันอัด รักษาการแทนหัวหน้าภาครวิชาเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคณาจารย์และนิสิต จำนวน ๘ คน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดทำวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ และการบริหารวารสารในเครือหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อเตรียมแหล่งข้อมูลและการตีพิมพ์บทความวิจัย ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์/ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์/รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ได้มอบหมายให้กองบรรณาธิการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต ณ ห้อง ๔๐๑ ฐิตวิริยาจารย์ (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย) ชั้น ๓ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
—————-
ข่าวโดย : นเรศ ฤทธิเดช
ภาพโดย : ดวงจันทร์ แสงอาทิตย์