ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุุฒิสภา บรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖
          >>> รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุุฒิสภา ณ ห้อง ๑๐๒ พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ และการจัดการเชิงพุทธเข้าร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวนมาก เมื่อจบการบรรยาย ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้สรุปและกล่าวขอบคุณ พร้อมทั้่งมอบของที่ระลึก ในการนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการศึกษาและวิจัยต่อไป
—————-
ข่าวโดย : ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง
ภาพโดย : ดวงจันทร์ แสงอาทิตย์